Algemene voorwaarden

StudyTree Services BV
Blauwvoetstraat 8hs
1061 BT
Amsterdam
KVK 71683887
BTW NL825746498B01
Algemene Voorwaarden Cursussen
Versie: 25-10-2018

1. Definities
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de onderstaande termen
begrepen:
a) “StudyTree”, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeurs,
werknemers en agenten.
b) “Klant”: de natuurlijke persoon die een Overeenkomst afsluit met
StudyTree tot het afnemen van een Lesproduct, ongeacht of Klant de
daadwerkelijke begunstigde hiervan is.
c) “Lesproduct(en)”: alle online lessen, lespakketten en andere vormen van
digitale lesmaterialen verkrijgbaar via de website www.gmatinfo.nl, met
als doelstelling het verbeteren van de vaardigheden van Klant.
d) “Overeenkomst”: elke overeenkomst tussen StudyTree en een Klant met
betrekking tot het kopen van een Lesproduct.
e) “Partijen”: StudyTree en Klant tezamen.
2. Toepasselijkheid
1. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes,
opdrachten, aanbiedingen en andere rechtsbetrekkingen tussen StudyTree en
Klant aangaande het afnemen van Lesproducten door Klant.
2. Klant accepteert de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en
verklaart uitdrukkelijk dat er geen andere algemene voorwaarden op de
rechtsbetrekking tussen StudyTree en Klant van toepassing zijn.
3. Bij een eventuele onderlinge tegenstrijdigheid tussen een of meerdere van deze
voorwaarden en in de opdrachtbevestiging opgenomen specifieke voorwaarden
zijn de voorwaarden in de opdrachtbevestiging van toepassing.
4. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij
schriftelijk en met ondertekening van beide Partijen.
3. Aanbod, aanvaarding en totstandkoming Overeenkomst
1. StudyTree biedt Lesproducten aan via haar website (www.gmatinfo.nl). Tenzij
anders aangegeven krijgt Klant, na totstandkoming van de overeenkomst, voor
een vooraf bepaalde tijd onbeperkte toegang tot het gekozen Lesproduct/de
gekozen Lesproducten.
2. Bij de aanprijzing van deze Lesproducten worden voorwaarden getoond met
betrekking tot, onder andere, voor welke prijs en voor welke periode Klant
toegang tot het Lesproduct krijgt. Deze informatie vormt een onlosmakelijk
onderdeel van de Overeenkomst tussen StudyTree en Klant.
3. Een Overeenkomst tot het leveren van Lesproducten ontstaat wanneer Klant
het aanbod van een of meerdere Lesproduct(en) aanvaardt via het plaatsen van
een bestelling op de website, en StudyTree conform art. 6:227c BW de
aanvaarding middels een verklaring op de website of per email bevestigt.
4. Indien de Klant via een andere weg dan de website een Lesproduct afneemt
ontstaat de Overeenkomst wanneer StudyTree mondeling, schriftelijk of per
email bevestigt dat de Klant de Begeleidingsdienst resp. het lesproduct zal
ontvangen.
4. Dienstverlening Lesproducten
1. Vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst in de zin van art. 3 is Klant
voor de in het aanbod aangegeven periode gerechtigd tot het raadplegen van
de Lesproducten.
2. Toegang tot Lesproducten is slechts mogelijk indien Klant de juiste technische
apparatuur, zoals een computer, tablet of smartphone, tot diens beschikking
heeft. StudyTree is niet verantwoordelijk voor gebreken aan de
dienstverlening die geheel of grotendeels te wijten zijn aan het gebruik van
inadequate apparatuur.
3. Indien technische mankementen aan de zijde van StudyTree het raadplegen
van de Lesproducten onmogelijk maken of ernstig belemmeren zal Klant eerst
StudyTree op de hoogte van de dienstonderbreking stellen. Indien StudyTree
niet binnen 3 werkdagen na melding van het defect het dienstniveau tot een
redelijkerwijs bevredigend niveau kan terugbrengen is Klant gerechtigd de
Overeenkomst te ontbinden.
5. – Facturen en betaling
1. Het lesgeld voor de Lesproducten wordt in de regel voor aanvang van de Cursus
betaald via www.gmatinfo.nl. Het is mogelijk voor Klant om een Lesproduct te
betalen middels een bankoverschrijving. Klant ontvangt de toegangsgegevens
ten behoeve van het Lesproduct maximaal 2 werkdagen na de betaling van de
factuur. In geval van een bankoverschrijving dient de klant nadat de factuur is
voldaan, StudyTree hiervan op de hoogte te stellen door een email te sturen
naar info@gmatamsterdam.com.
2. Het lesgeld dient in volledigheid te worden voldaan naar:
Naam: StudyTree Services BV
IBAN: NL45ABNA0828278288
Omschrijving: Het factuurnummer
3. Bij achterstallige betaling stuurt StudyTree eerst een betalingsherinnering.
Indien de betalingstermijn voor de betalingsherinnering wordt overschreden, is
de Klant van rechtswege in verzuim vanaf de dag na het verlopen van de
betalingstermijn. Voor het intreden van verzuim is geen verdere
ingebrekestelling vereist. ST is met ingang van de dag van verzuim gerechtigd
om de wettelijke rente in rekening te brengen. ST zal daarbij
administratiekosten van €15,- in rekening brengen.
4. Wanneer het verzuim zoals bedoeld in art. 4.3 intreedt komen alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor
rekening van de Klant. Deze worden concreet begroot op basis van redelijkheid
en billijkheid.
5. Alle bezwaren met betrekking tot facturen of betalingstermijnen dienen binnen
14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan ST te worden overgebracht.
6. – Herroepingsrecht
1. Klant heeft, behoudens het in lid 2 bepaalde, recht op de wettelijke bedenktijd
van 14 dagen (‘herroepingsrecht). Indien klant gebruik wenst te maken van de
bedenktijd dient hij dit binnen 14 werkdagen na het sluiten van de
overeenkomst (in de zin van Artikel 3) per email, telefoon of post aan ST te
vermelden. ST betaalt dan binnen 14 dagen na ontvangst van de herroeping het
lesgeld terug.
2. Wanneer Klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, behoudt
StudyTree zich het recht voor om, afhankelijk van de aard van de klacht, de
door StudyTree gemaakte kosten voor het lesproduct á €30,- in mindering te
brengen op het terug te betalen bedrag.
3. Vanaf de datum waarop Klant kenbaar maakt van zijn herroepingsrecht gebruik
te maken zal StudyTree binnen 14 dagen het aankoopbedrag na aftrek van de
gemaakte kosten benoemd in lid 2 terug te betalen.
4. Wanneer Cursist geen gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht,
vervalt het recht op enige restitutie.
7. – Aansprakelijkheid
1. Klant, of waar Klant minderjarig is diens ouders of voogden, is/zijn tegenover
ST aansprakelijk voor alle schade die ST lijdt door toedoen van Klant. Klant
vrijwaart ST tevens voor eventuele aanspraken van derden die in verband met
de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar
is.
2. Indien ST aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
3. ST en haar Leerkrachten leveren alle inspanningen om een bevredigend
resultaat voor Cursisten te bereiken. Desondanks kan een bepaald resultaat,
zoals bijvoorbeeld het slagen voor een examen of het behalen van een
cijfergemiddelde, nimmer worden gegarandeerd. ST is nimmer aansprakelijk
voor het niet behalen van gewenste studieresultaten van Cursisten.
4. ST kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard ook,
ontstaan omdat ST is uitgegaan van, door of namens Klant verstrekte onjuiste
en/of onvolledige gegevens.
5. De aansprakelijkheid voor schade aan het adres van ST beperkt zich tot de
factuurwaarde, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
6. ST is niet aansprakelijk voor de handelingen of de nalatigheid van derden die
niet onder de overeenkomst vallen.
7. Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, evenals iedere
aansprakelijkheid voor indirecte schade, bedrijfsschade en/of gevolgschade.
8. – Klachtenprocedure
1. StudyTree verwelkomt klachten, aanvullingen en ander commentaar op haar
werkwijze. StudyTree neemt alle klachten die, mits overgebracht conform de
bepalingen in dit artikel, in serieuze behandeling.
2. Klachten dienen te worden verstuurd naar info@studytree.nl of naar het
postadres van StudyTree:
StudyTree
Blauwvoetstraat 8hs
1061 BT
Amsterdam
3. Klachten moeten in ieder geval vermelden: naam, adres en woonplaatsgegevens
van de klager; contactgegevens (bij voorkeur mobiele telefoon en email-adres)
van de klager; datum en tijd waarop de les heeft plaatsgevonden; en een korte
omschrijving van de klacht.
4. StudyTree neemt de klacht in behandeling en communiceert binnen 14 dagen
een antwoord op de klacht naar Klant via de daarvoor opgegeven
contactgegevens.
9. – Intellectuele eigendom
1. Alle rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, naburige
rechten, merkenrechten, modellenrechten en octrooien welke berusten op de
lesmethodes, lesmaterialen en andere attributen gebruikt tijdens Lessen zijn
ofwel eigendom van ST, ofwel gelicentiëerd door de rechthebbende voor
gebruik tijdens Lessen door ST.
2. Het is Klant niet toegestaan om de door ST gehanteerde lesmaterialen en
lesmethoden te verveelvoudigen of openbaar te maken in de zin van de
Auteurswet, hoofdstuk 1. Het is Klant in het bijzonder verboden het door ST
gehanteerde lesmateriaal te gebruiken ter ondersteuning van lessen, diensten
en andere onderwijsactiviteiten die niet door ST worden georganiseerd.
3. Indien er enig voor auteursrecht vatbaar werk ontstaat in de uitvoering van een
Overeenkomst tussen ST en Klant wordt ST hiervan als de wettelijke maker
gezien en komt het auteursrecht op het werk volledig toe aan ST. Art. 7 en 8
van de Auteurswet worden uitdrukkelijk van werking uitgesloten.
4. Indien er enig ander intellectueel eigendomsrecht ontstaat in de uitvoering van
de Overeenkomst komt dit toe aan ST. Klant verleent alle redelijkerwijs te
verwachten medewerking aan ST om eventuele rechtenregistraties of
deponeringen te volbrengen.
10. Overige bepalingen
1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen tussen ST en Klant zullen worden beslecht door de
bevoegde rechter te Amsterdam.
2. In het geval dat enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of de
onderliggende Overeenkomst ten gevolge van een wettelijk voorschrift of
rechterlijke uitspraak gedeeltelijk of in zijn geheel nietig wordt, blijven de
overige bepalingen van deze voorwaarden en de onderliggende Overeenkomst
onverminderd geldig. Waar een bepaling door eenzelfde reden niet in originele
vorm maar wel in een beperkte vorm van toepassing kan blijven, blijft de
bepaling in deze beperkte vorm geldig.
3. StudyTree behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk
willekeurig moment te wijzigen. Bij het wijzigen van de algemene voorwaarden
wordt de vernieuwde versie rechtsgeldig aan Klant ter hand gesteld. De meest
recente versie wordt gedeponeerd bij de te vinden op www.careerstarter.nl.